Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Банки и финанси

Структуриране и преговори с “JBIC” ODA, Япония във връзка с отпускане на заем за проект за разширение на столичното метро, първи диаметър

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2009
СУМА
113,000,000 EUR

Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

Успешно обжалване на правителствено решение за отнемане концесия за добив на минерални води

КЛИЕНТ
ТПК Михалково
ГОДИНА
2009

Европейско и международно право

Участие в проект, финансиран от ЕБВР, по доставка на материали за изграждане на инфраструктура по газоснабдяване и газоразпределение в Димитровград, Чирпан и Раковски

КЛИЕНТ
Ситигаз България АД
ГОДИНА
2009

Европейско и международно право

Участие в проект, финансиран от ЕБВР: “Инсталиране на газопроводна система в 13 града от централен-южен район на България, доставка на камиони, ремаркета и специални превозни средства за транспортиране на компресиран природен газ“

КЛИЕНТ
Си Ен Джи Марица ООД
ГОДИНА
2009

Банки и финанси

Учредяване на банка със съвместен контрол в България

КЛИЕНТ
Алфа Финанс, България/ Hypo Investment bank, Австрия
ГОДИНА
2009

Корпоративно и търговско право

Учредяване на банка със съвместен контрол в България

КЛИЕНТ
Алфа Финанс, България/ Hypo Investment bank, Австрия
ГОДИНА
2009

Европейско и международно право

Хармонизиране на местното с европейското законодателство в областта на добиване на подземни богатства

КЛИЕНТ
Българска минно-геоложка камара
ГОДИНА
2009

Неправителствени организации

Проект на изменение към Закона за подземните богатства

КЛИЕНТ
Българска минно-геоложка камара
ГОДИНА
2009

Енергетика и природни ресурси

Изготвяне на Изменение на Закона за подземните богатства

КЛИЕНТ
Българска минно-геоложка камара
ГОДИНА
2009

Енергетика и природни ресурси

Изграждане на 20 MW фотоволтаични комплекси на територията на страната

КЛИЕНТ
Голям български инвеститор (поверително)
ГОДИНА
2009

Енергетика и природни ресурси

Кандидатстване за концесия за добив на полезни изкопаеми в Македония

КЛИЕНТ
Български клиент (поверително)
ГОДИНА
2009

Административно право и администрация

Консултации относно режима за строеж на яхтено пристанище на Черноморието, в близост до Сарафово

КЛИЕНТ
Евроинвест Консулт ООД (дружество на испански инвеститор)
ГОДИНА
2009

Административно право и администрация

Обжалване решение на Министерство на околната среда и водите пред Върховния административен съд

КЛИЕНТ
Бяла лагуна АД
ГОДИНА
2009

Енергетика и природни ресурси

Оценка на предложение от частен инвеститор за публично-частно партньорство при изграждането на вятърен и соларен парк в град Смолян

КЛИЕНТ
Община Смолян
ГОДИНА
2009

Енергетика и природни ресурси

Подготовка на Националната стратегия за енергийна ефективност

КЛИЕНТ
Министерство на икономиката
ГОДИНА
2009