Воден сектор и околна среда

Воден сектор и околна среда

“Капката пробива камъка с постоянство.” Лукреций

Евролекс България/АД&П е лидер в правните консултации в сектора на водите. Ние участвахме в осъществяването на най-големите водни проекти в България като концесията за водоснабдяването и канализацията на град София, на стойност 130 милиона евро, проектът за възстановяване и модернизация на водоснабдителните дружества и др. Фирмата има съществен принос в изготвяне на законодателството, регулиращо сферата на водите. Поради всичко това, нашите клиенти са гарантирани, че получават най-адекватните съвети за успешното реализиране на набелязаните цели.

Юристите ни са доказани специалисти в областта на водите и предлагат следните услуги:

 • консултиране на клиенти във връзка с издаване на разрешителни за водоползване
 • представителство пред органите, следящи за спазването на екологичните норми и органите, които се занимават с управлението на водоснабдителните и канализационни услуги
 • изготвяне на правен, финансов, екологичен и социален анализ за концесия на минерални извори, язовири, микроязовири
 • предоставяне на правни консултации свързани с оценката на проекти за въздействието им върху околната среда
 • консултиране при придобиване на земя с индустриално предназначение за реализиране на проекти
 • оказване на съдействие при кандидатстване за финансиране на проекти към Световната Банка, Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, USAID, CIDA, PHARE, ISPA, SAPARD и др.

Дружеството работи както с частни компании, така и с публични институции по разнообразни проекти, в следните направления:

 • минерални води
 • язовири и микроязовири
 • водоснабдяване и канализация
 • пречиствателни съоръжения и системи
 • корабни и яхтени пристанища
 • воден оператор

Евролекс България прави необходимото, за да поддържа клиентите си напълно информирани за техните екологични задължения, произтичащи от българското и европейско право.

Осъзнавайки, че опазването на околната среда е въпрос, с който всяка стопанска дейност трябва да се съобразява, и имайки предвид нарастващия брой нормативни актове в тази област, ние работим усърдно за изрядността на нашите клиенти. Строгите финансови санкции, които се налагат при нарушаване на екологичните норми изискват задълбочено познаване на законодателството и възможност за своевременно предугаждане на бъдещи изменения в правната уредба.

Дружеството работи в тясно сътрудничество с неправителствени организации в следните области:

 • устойчиво развитие
 • защита на биоразнообразието
 • управление на водни басейни
 • информация по екологични въпроси

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ