Корпоративно и търговско право

Корпоративно и търговско право

“Клиентите са най-ценният капитал на всяка фирма, защото без клиенти няма фирма.” Майкъл Лебьоф

Етапът на учредяване на дадено дружество играе изключително важна роля в неговия „живот”. В Евролекс България/АД&П вярваме, че преди да започне строежа на една масивна сграда е необходимо полагането на здрави основи, които да осигурят нейната устойчивост и стабилност. Затова преди да се захванем с регистрацията на конкретна фирма, независимо дали става въпрос за клон на международен концерн или за прохождащо предприятие, ние изготвяме за клиентите си анализ на най-подходящата правно-финансова структура, която максимално да обслужва техните специфични търговски цели.

Евролекс България/АД&П предлага следните услуги:

 • изготвяне на пълен пакет дружествена документация (акционерни споразумения, договори за смесени предприятия – joint ventures, устави, учредителни актове, договори за възлагане на управление и др.), свързани с учредяването на дружества, дъщерни компании и представителства
 • преструктуриране на акционерен капитал в това число увеличаване чрез непарична вноска
 • кандидатстване за необходими лицензии и разрешителни за извършване на дейност в България
 • извършване на цялостен правен анализ (due diligence) на дружеството-продавач или дружеството-купувач по сделки
 • консултиране по въпроси, свързани с отговорността на управителя и на съдружниците
 • представителство в съдебни и административни производства
 • регистриране на изменения в дружествените документи
 • изготвяне на заявления за изкупуване, учредяване на залози върху акции и дялове, търговия с ценни книжа и други действия, подчиняващи се на специфичен правен режим
 • регистрация на залог върху активи
 • предоставяне на консултации по договори за кредит
 • предоставяне на консултации по трудово правни казуси
 • учредяване на фондации и сдружения
 • регистриране на европейски компании

Евролекс България/АД&П консултира клиентите си по всички въпроси, свързани с всекидневното осъществяване на техния бизнес. Управлението на дружества изисква ежедневното справяне с различни по сложност правни въпроси, за решаването на които се изисква своевременна реакция и креативни решения. Стоейки винаги на разположение на нашите клиенти, ние ги облекчаваме от бремето да се справят сами с правните проблеми, като защитаваме адекватно техните интереси и решаваме успешно сложните задачи.

Услугите ни в сферата на търговското право и търговските сделки включват:

 • оказване на правно съдействие на съдружници, акционери, надзорни и управителни органи при решаване на въпроси, свързани с управлението на дружества
 • изготвяне, договаряне и промяна на договори за осъществяване на търговски сделки, местни и международни споразумения
 • изготвяне на решенията на органите на дружества
 • представителство на клиенти в общи събрания
 • организиране и провеждане на общи събрания на акционери/съдружници
 • участие в събрания на надзорни и управителни съвети
 • извършване на необходимите регистрации в Търговския Регистър

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ