Европейско и международно право

Европейско и международно право

„Един ден, следвайки примера на Съединените Американски Щати, в Европа ще се създадат Съединените Европейски Щати.” Джордж Вашингтон

Като член на Европейския съюз и страна по редица международни конвенции, България е задължена да прилага европейските и международни правила, както по отношение на трансгранични спорове и проекти, така и във връзка с казуси, които касаят чисто вътрешно-национални въпроси. Адвокатите ни се грижат нашите клиенти да са добре запознати с тенденциите в европейското и международно право, а също така и с решенията на Съда на Европейския Съюз (СЕС) в Люксембург, Съда за Правата на Човека (ЕСПЧ) в Страсбург и други международни юрисдикции.

Евролекс България/АД&П предоставя консултантски услуги във всички области на европейското право, с акцент върху европейското конкурентно право, правото на интелектуална собственост и европейските норми, регулиращи обществените поръчки.

  • консултиране относно прилагането на българското право в светлината на европейското законодателство
  • проучване на европейски регламенти, директиви, решения и казуси на СЕС и ЕСПЧ във връзка с изготвяне на стратегии при спорове
  • представителство на клиенти в съдебни и арбитражни производства по въпроси, свързани с европейското право
  • оказване на съдействие на клиенти при кандидатстване за европейски субсидии по европейски проекти и при търсене на финансова помощ от донори като Европейската банка за възстановяване и развитие
  • определяне на компетентна юрисдикция и приложимо право и представителство на клиенти в международни спорове
  • предоставяне на правни услуги във връзка с признаването и прилагането на чуждестранни съдебни решения в страната и присъди извън България
  • консултиране по казуси за държавни помощи, съгласно европейското законодателство

Евролекс България/АД&П предоставя правни консултации в сферата на Европейското право още от времето преди приемането на България в ЕС. Опитът на Андрей Делчев като ръководител на отдел за осъществяване на проекти по програма PHARЕ в Министерски съвет, както и работата на дружеството по хармонизирането на местни нормативни актове с acquis communautaire, ни осигуриха добри позиции при присъединяването на страната към европейския правен ред.

Ние стимулираме нашите юристи редовно да участват в семинари, курсове и прояви, свързани с европейската материя, за да са наясно с най-актуалните промени в правото на ЕС. Напълно подкрепихме наши млади служители, когато бяха ангажирани като местен партньор на University of Cambridge при организирането на ежегодното състезание по Европейско право през 2010 г., както и при подготовката им като отбор в същото състезание, когато през 2008 година спечелиха първо място в Полша. Ето защо ние можем да разчитаме на експерти, които боравят отлично с анализа на европейското законодателство, въпреки че приложението му е относително нова материя за България.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ