Чуждестранни инвестиции

Чуждестранни инвестиции

„Няма нищо по-катастрофално от воденето на рационална инвестиционна политика в ирационален свят.” Джон Мейнард Кейнс

България продължава да привлича значителни инвестиции в сектори като недвижими имоти, енергетика, инфраструктура и туризъм, което се дължи на разнородни фактори: ниска данъчна тежест, стабилна банкова система, квалифицирана работна ръка, природни и културни особености и др. За да могат да се възползват от всички предимства, инвестиционните проекти се нуждаят от подходяща структура, свежи идеи, добра реализация и защита, които могат да бъдат осъществени единствено с помощта на силен и стабилен местен партньор. Евролекс България/АД&П се ползва с репутацията на надежден и много ценен правен партньор, който разполага с екип, за който целите на клиента са основен приоритет. Според ‘The Legal 500’ инвеститорите ни харесват заради „отличното познаване на правната материя и умението за намиране на точните решения”.

Евролекс България/АД&П има огромен опит в обслужването на различни по стойност и предмет чуждестранни инвестиции, реализирани от инвеститори, от различни области и националности. Предлагаме всеобхватни правни услуги, в това число:

 • изготвяне на цялостен due diligence относно инвестиционни проекти, включително анализ на недвижими имоти, екологични оценки, договори и лицензионни споразумения, интелектуална собственост
 • препоръчване на най-подходящата правна и финансова структура за инвестициите
 • водене на преговори с банки и финансови институции  
 • консултиране по въпроси, свързани с данъчното и осигурителното право
 • учредяване на дружества, клонове и търговски представителства
 • изготвяне на пълен комплект дружествена документация
 • предоставяне на консултации по управлението на компании и осъществяване на обичайната им дейност – организиране на общи събрания, подготовка на проекти на решения на дружествени органи и вътрешни и външни споразумения, преструктуриране на капитала
 • учредяване и управлението на смесени предприятия и публично-частни пратньорства
 • консултиране при продажба и наемане на недвижими имоти, изготвяне и преглед на необходимата документация
 • консултиране при сливания и придобивания
 • преобразуване на предприятия и преструктуриране на съществуващи дейности и финансиране
 • консултиране по трудови правоотношения
 • консултиране по въпроси, свързани с нелоялна конкуренция и нарушаване на потребителските права
 • защита и активно упражняване на правата на интелектуална собственост
 • предоставяне на правно съдействие при кандидатстване за помощи и субсидии от Европейския съюз и при реализиране на проекти, финансирани от международни институции
 • представителство на клиенти при кандидатстване за обществени поръчки и други тръжни процедури
 • представителство на клиенти пред български банки и финансови институции, местни агенции и регистрационни служби, регулаторни органи и лицензиращи институции, в това число Търговски регистър, Регистър за особените залози, Комисия за защита на конкуренцията, Патентно ведомство и др.
 • представителство на клиенти пред съдебни и арбитражни органи

Евролекс България/АД&П работи с чуждестранни инвеститори от почти всички сектори на икономиката. Благодарение на богатия ни опит и мрежата ни от контакти и партньори, за дружеството ни не съществува етап от реализацията на проект, който да не можем да консултираме. Отличното познаване на спецификите на българския пазар, съчетан с международната ориентация на кантората и знанията на нашите юристи в сферата на международното и европейското право, допринасят за славата ни на оптималния партньор за бизнеса.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ