Членство в българската Харта за многообразие

Членство в българската Харта за многообразие

11.10.2021
Членство в българската Харта за многообразие

Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" се присъедини към българската Харта за многообразието, като потвърждение за ангажимента и усилията на дружеството да зачита и насърчава равното третиране и недопускането на дискриминация при управлението на човешките ресурси. Вярваме, че добрият ни пример ще допринесе за положителна социална промяна и ще спомогне за утвърждаване на принципа на толерантността към различието. 
Хартата за многообразието е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) с цел насърчаване на управлението на многообразието у нас. Българската Харта за многообразието изразява споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват знанията, компетенциите, талантите и уменията си. Сред основните принципи на Хартата за многообразието са изграждане и поддържане на култура на взаимно уважение чрез въвеждане и прилагане на етични правила за работниците и служителите, които забраняват всички форми на дискриминационно поведение на работното място; повишаване на осведомеността и образоваността на обществото по въпросите на многообразието чрез представяне и публичен обмен на информация относно разработените в тази насока политики и практики и други.

Други Новини