Законът за ограничаване на изменението на климата влезе в сила

Законът за ограничаване на изменението на климата влезе в сила

11.03.2014
Законът за ограничаване на изменението на климата влезе в сила

На 11 март 2014 г. беше обнародван в Държавен вестник Закона за ограничаване на изменението на климата, който кодифицира цялата материя, свързана с регулацията на мерките за ограничаване на климатичните промени. Екипът от юристи на Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“, воден от управляващия партньор Андрей Делчев, е един от основните автори на закона. Законът регулира, наред с други неща, принципите на държавната политика в сектор „Климат“, процедурите за издаване на разрешителни за емисии от парникови газове, отговорностите за извършване на инвентаризация на емисии на вредни вещества в атмосферата, механизма за търговия с емисии на парникови газове и процедурите за финансиране на зелени проекти. България изпълнява своите задължения в качеството си на държава-членка на Европейския Съюз, хармонизирайки българското законодателство с европейските изискванията за ограничаване измененията на климата.

Други Новини