ЕВРОЛЕКС БЪЛГАРИЯ - АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "АНДРЕЙ ДЕЛЧЕВ И ПАРТНЬОРИ"

Евролекс България предоставя правни услуги в практически всички сфери на бизнеса, като едни от най-признатите постижения са в областта на Енергетиката, Недвижимите имоти, Медиите, Търговското право и Публично-частния сектор.

От създаването си през 1997 г. консултантската компания е изиграла ключова роля за осъществяването на голям брой проекти, финансирани от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Японската банка за международно сътрудничество, Европейската инвестиционна банка, USAID, CIDA и програми като PHARE, ISPA, SAPARD и други подобни, предоставящи субсидии от фондовете на Европейския Съюз.

Дружеството има огромен авторитет в сферата на водите и концесиите, а заради обширния си опит в разрешаването на съдебни и арбитражни спорове, все-повече клиенти го избират за свой постоянен процесуален представител. Това, обаче, което отличава кантората от конкурентите й на пазара, е нейната способност да предоставя квалифицирана правна помощ в нови за България области, каквито са алтернативните и възобновяеми източници на енергия, договорните условия на ФИДИК (FIDIC – red book, yellow book, silver book etc.) и др.

ПАРТНЬОРИ

ДРУГИТЕ ЗА НАС

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Последни новини